Přeskočit na obsah

Obchodní podmínky

 

I. Základní pojmy

Prodejcem a provozovatelem internetového obchodu je Dagmar Popová, Očelice 66, PSČ: 517 71, IČ: 68487592. Zákazníkem je uživatel obchodu, jenž má zájem o koupi knihy „Moje cesta životem i mimo život pozemský“ (dále jen „kniha“). Zákazník je spotřebitelem v případě, že zboží kupuje nebo s prodejcem jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Zákazník je podnikatelem v případě, že samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Objednávkou je vyplněný objednávkový formulář určený pro konkrétní zboží v rámci objednávkového elektronického systému obchodu www.galeriedagmar.cz (v obchodních podmínkách jen „obchod“)

II. Koupě knihy

Zákazník je oprávněn objednat prostřednictvím obchodu knihu. Vyplněním objednávkového formuláře obchodu projevuje vždy Zákazník zároveň souhlas s těmito obchodními podmínkami. Uveřejnění a nabízení knihy prodejcem není návrhem na uzavření kupní smlouvy, ale pouze informačním zveřejněním dodavatelských možností prodejce. Potvrzení o doručení objednávky prodejcem je pak vyrozuměním zákazníka o doručení jeho objednávky prodejci a není považováno za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Za návrh na uzavření kupní smlouvy ke koupi knihy je považováno vždy teprve doručení objednávky prodejci. Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena až převzetím zboží zákazníkem. Obsah konkrétní kupní smlouvy (tj. předmět koupě, jeho cena, způsob dodání a případně další sjednané podmínky) je dán obsahem přijaté objednávky a těmito obchodními podmínkami.

III. Objednávka

K provedení řádné objednávky je zákazník povinen vyplnit veškeré povinné údaje v objednávkovém elektronickém systému obchodu www.galeriedagmar.cz. Vyplněním kontaktního formuláře obchodu, anebo vyplněním kteréhokoli objednávkového formuláře v rámci obchodu a odesláním kterékoli objednávky v rámci obchodu zákazník výslovně prohlašuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Doručením objednávky prodejci se tato objednávka považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy. Doručená objednávka zákazníka se považuje za nepřijatou a odmítnutou ze strany prodejce, jestliže prodejce vyrozumí zákazníka, že objednávku nepřijímá či odmítá, objednanou knihu není možno dodat, anebo případě, že prodejce nepotvrdí zákazníkovi přijetí objednávky.

IV. Informace pro zákazníka

V souladu s povinnostmi stanovenými zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytuje prodejce těmito obchodními podmínkami zákazníkovi nezbytné informace k informovanému uzavření kupní smlouvy. Kniha a její kupní cena včetně příslušné daně je uvedena na webových stránkách www.galeriedagmar.cz. V rámci objednávky a před jejím odesláním bude vždy zároveň zákazníkovi zobrazena a uvedena i cena po připočtení DPH. Prodejce neúčtuje zákazníkovi žádné náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku. Každá uzavřená kupní smlouva je dále prodejcem archivována v rámci jeho obchodní a účetní evidence a na vyžádání zákazníka může být tomuto po uhrazení nákladů na takové zpřístupnění zpřístupněna. Kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy v rámci obchodu jsou obecně popsány těmito obchodními podmínkami. Při objednávání knihy je zákazník oprávněn až do konečného odeslání objednávky měnit její obsah, či opravovat chyby učiněné v objednávce.

V. Dodání knihy

Při osobním odběru nebudou Zákazníkovi účtovány náklady na dodání. Jestliže zákazník pro dodání knihy v rámci objednávky zvolí způsob dodání dobírkou a neuvede pobočku Zásilkovny, na kterou má být kniha odeslána, bude kniha odeslána zákazníkovi prostřednictvím doručovatele na adresu zákazníka určenou v objednávce. Při dodávce dobírkou budou zákazníkovi ke kupní ceně knihy účtovány i náklady na dodání ve výši 80 Kč. Nevyzvedne-li si zákazník knihu zaslanou dobírkou ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, s.p anebo na zvolené pobočce Zásilkovny a kniha bude vrácena prodejci, uskladní prodejce knihu ve svém skladu do doby, než si ji zákazník vyzvedne nebo než prodejce využije své právo odstoupit od smlouvy. Jestliže bude kniha vrácena prodejci, je prodejce zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok prodejce na úhradu vynaložených nákladů s odesláním knihy.

VI. Platební podmínky

Zvolí-li zákazník v rámci objednávky jako způsob úhrady placení v hotovosti, zaplatí kupní cenu při osobním odběru nebo při převzetí dobírky. Kniha bude v takovém případě vydána zákazníkovi oproti uhrazení kupní ceny a nákladů za přepravu. Jestliže zákazník v rámci objednávky zvolí jako způsob úhrady placení bezhotovostním převodem, vystaví prodejce zákazníkovi po obdržení objednávky zálohovou fakturu na plnou výši kupní ceny včetně ceny za přepravu, kterou zákazníkovi odešle písemně na jeho adresu nebo v elektronické podobě na email uvedený zákazníkem v objednávce. Po obdržení zálohové faktury v elektronické podobě je zákazník povinen ve lhůtě splatnosti faktury uhradit fakturovanou částku na účet prodejce uvedený na faktuře. Prodejce objednané zboží připraví k odeslání po připsání fakturované částky na účet prodejce. Nebude-li fakturovaná částka připsána na účet prodejce ve lhůtě její splatnosti, má se mezi účastníky za to, že uplynutím lhůty splatnosti zálohové faktury došlo ke zrušení objednávky zákazníka, ke které byla zálohová faktura vystavena.

VII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického systému obchodu písemně (tj. i prostřednictvím emailu zaslaného na adresu Dagcca@seznam.cz) odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí knihy. V písemném odstoupení je zákazník povinen výslovně informovat prodejce, že odstupuje od smlouvy, uvést číslo konkrétní objednávky, datum objednání knihy a jejího doručení (převzetí), své identifikační údaje (jméno a příjmení a bydliště) a číslo účtu pro vrácení peněz. Uplatní-li zákazník právo na odstoupení od smlouvy po právu, má prodejce právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených se zasláním a vrácením knihy. Jestliže zákazník po právu uplatní právo na odstoupení od smlouvy, je prodejce zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení, nejdříve však poté, co zákazník vrátí nepoužitou a nepoškozenou knihu prodejci. Dojde-li k oprávněnému vrácení knihy, je zákazník zároveň povinen potvrdit prodejci dobropis na vrácení knihy. Ustanovení čl. VII se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem. Zákazník vrácené zboží pošle na své náklady doporučeně zpátky na adresu provozovatele obchodu. Pokud si zákazník knihu nevyzvedne ve lhůtě k vyzvednutí určené prodejcem ve vyrozumění zákazníka, je od kupní smlouvy se zákazníkem oprávněn odstoupit prodejce.

VIII. Reklamace zboží

Práva a povinnosti smluvních stran plynoucí z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (zejména pak jeho §§ 1914 – 1925, §§ 2099 – 2117 a §§ 2161 – 2174). Prodejce odpovídá zákazníkovi, že kniha při převzetí nemá vady, zejména pak, že v době, kdy zákazník knihu převzal, má kniha vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a je dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení a chybí-li takové ujednání, v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vad, jež se na knize vyskytly v záruční době po jejím převzetí bez zbytečného odkladu, přičemž jde-li o zákazníka, který není spotřebitelem, pak ve lhůtách dle zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, nebo v záruční době, byla-li takovému zákazníkovi, který není spotřebitelem, záruka poskytnuta. Záruka se nevztahuje na vady, které: – byly uplatněny po uplynutí záruční doby; – mají původ v užívání knihy v rozporu s pokyny pro její užívání nebo v rozporu s jeho účelem nebo obvyklým a předpokládaným způsobem užití; – jsou zapříčiněny nedovolenými nebo neodbornými zásahy do knihy; – byly způsobeny vyšší mocí nebo jinou vnější okolnosti nemající původ v povaze knihy. Při uplatnění záruky je zákazník povinen přeložit reklamovanou knihu a kopii dokladu o koupi (faktury). Bude-li kniha zasílána zákazníkovy dobírkou, obdrží zákazník spolu s knihou i fakturu. Záruční doba je 24 měsíců, pokud obecná životnost výrobku není nižší a v uvedené délce se nevztahuje na zákazníky, kteří nejsou spotřebitelem. Záruční doba začíná běžet od převzetí knihy zákazníkem. Poskytnutí záruky zákazníkovi, který není spotřebitelem, je pouze na dohodě mezi prodejcem a takovým zákazníkem, který není spotřebitelem, kdy v případě, že zákazníkovi, který není spotřebitelem, nebude ze strany prodejce poskytnuta záruka, má zákazník, který není spotřebitelem, i nadále v plném rozsahu práva z odpovědnosti za vady dle zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění. V případě doručení knihy dobírkou je zákazník povinen při převzetí si vždy zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u přepravce i prodejce. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena pouze v souladu s pokyny prodejce. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je zákazník povinen oznámit prodejci vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Zákazník pošle reklamovanou knihu na adresu provozovatele obchodu.

IX. Uplatnění záruky

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodejce je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu knihy. Není-li takový postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny knihy. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby kniha mohla být řádně užívána, má zákazník právo na její výměnu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad knihu řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny knihy nebo může od smlouvy odstoupit. Ustanovení čl. IX se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem, ten má práva z odpovědnosti za vady dle příslušných ustanovení zák. č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění.

X. Posouzení reklamace

Reklamovanou knihu spolu s originálem prodejního dokladu faktury, záručního listu, pošle zákazník prodejci na adresu provozovatele obchodu. V reklamaci je zákazník povinen uvést podrobný popis reklamované vady knihy. K reklamaci nesplňující výše uvedené podmínky není prodejce povinen přihlížet. Dopravu reklamované knihy hradí zákazník. Reklamovanou knihu nelze prodejci zaslat na dobírku, k takové reklamaci není prodejce povinen přihlížet. Prodejce je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne doručení reklamace prodejci. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O závěru prodávajícího o posouzení reklamace vyrozumí prodejce zákazníka ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení reklamace prodejci, přičemž v téže lhůtě vyrozumí prodejce zákazníka také o možnosti, kdy si v prodejně, kam byla reklamovaná kniha zákazníkem zaslána, může zákazník vyzvednout opravenou (vyměněnou) knihu nebo knihu v původním stavu, jestliže reklamace nebyla prodejcem uznána. Ustanovení čl. X se nevztahují na zákazníka, který není spotřebitelem.

XI. Závěrečná ustanovení

Vyplněním registračního formuláře, vyplněním objednávkového formuláře v rámci obchodu a odesláním kterékoli objednávky v rámci obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s prodejcem prostřednictvím obchodu, souhlasí vždy zákazník zároveň s těmito obchodními podmínkami ve znění platném v den vyplnění, odeslání či navázání jiné obdobné elektronické komunikace, tyto bere na vědomí a zavazuje se jimi řídit. Vztahy mezi prodejcem a zákazníkem, který není spotřebitelem, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Vztahy mezi prodejcem a zákazníkem, který je spotřebitelem, neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Je-li v těchto obchodních podmínkách užíváno označení zákazník a není výslovně uvedeno, že se konkrétní ustanovení týká pouze zákazníka, který není spotřebitelem, vztahuje se vždy takové ustanovení v plném rozsahu i na zákazníka, který není spotřebitelem. Zákazník prohlašuje, že je plně seznámen s těmito obchodními podmínkami a proti jejich znění a obsahu nemá jakýchkoli výhrad.

Forma těchto obchodních podmínek umožňuje zákazníkovi jejich archivaci. Momentem Vyplněním registračního formuláře, vyplněním objednávkového formuláře v rámci obchodu a odesláním kterékoli objednávky v rámci obchodu nebo při navázání jiné obdobné elektronické komunikace na dálku s prodejcem prostřednictvím obchodu přistoupil zákazník na znění obchodních podmínek v den takového jeho právního jednání, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2020.